Hälso- och sjukvård

N

Kontrollera all användaraktivitet för unika identiteter

N

Säkert och kontrollerat fjärrunderhåll av medicintekniska produkter

N

Skydd mot utnyttjande av privilegierade rättigheter i informationssystem

VISULOX hjälper institutioner inom hälso- och sjukvårdssektorn att göra den digitala omvandlingen säker.

Skyddet av mänskligt liv är av största vikt. I kritisk infrastruktur såväl som regionala anläggningar, öppenvård och helt slutenvård. Prioriteringen av cybersäkerhet och integreringen av tekniska åtgärder i digitaliseringsstrategier ställer organisationer inför regulatoriska, avtalsrättsliga och praktiska utmaningar i det dagliga arbetet.

VISULOX Vårdpersonal
Säker fjärrsupport för sjukhusets IT och medicintekniska produkter

Sedan införandet av BSI: s IT-säkerhetslag och KRITIS Ordinance 2015 KRITIS hus har sjukhusanläggningarna mött enorma tekniska och organisatoriska utmaningar för att implementera branschspecifika säkerhetsstandarder. På grund av införandet av § 75c SGB V gäller detta även sjukhusanläggningar som inte är relevanta för KRITIS sedan 2022.

Erfarenheterna och granskningsresultaten visar att skyddet av rena IT-landskap ökar, medan medicinska nätverk, storskaliga medicintekniska produkter och nätverksanslutna medicintekniska produkter i OT-infrastrukturer fortfarande försummas.

Anledningen till detta ligger i de rättsliga kraven som att följa föreskrifter i enlighet med lagen och förordningen om medicintekniska produkter.

På samma sätt gör tillverkarens specifikationer och historiskt odlade strukturer och systemlandskap det svårt att tydligt separera nätverken och komma åt dem från utsidan. Alla dessa faktorer förhindrar genomförandet av lagkrav – även om hoten är akuta.

VISULOX hanterar all åtkomst till hela den medicintekniska produkten på sjukhuset, som kan nås via TCP/IP. Säkert, dokumenterat och enligt våra egna definierade standarder, av interna och externa medarbetare.

Fristående från separata nätverkssegment, driftsplattform eller programvara som används är det möjligt att genomföra de tekniska kraven och uppfylla alla dokumentationsskyldigheter. VISULOX möjliggör fullständig kontroll över all information som ska komma in i eller lämna nätverket.

VISULOX Remote Support är en central portal för alla externa åtkomstalternativ för tjänsteleverantörer och tredje part utan undantag. Kontrollera vem som kan komma åt vad och när och aktivera fjärråtkomst med tillförsikt.

Snabb åtgärd i händelse av en nödsituation

Det värsta scenariot med en total blackout av en hel klinisk anläggning är inte fiktion, utan verklighet. Detta bevisas av unga exempel, tyska universitetssjukhus och regionala leverantörer. Ransomware-angrepp, som oförmårhela infrastrukturer i dagar och veckor, är ett av de allvarligaste cyberhoten i vår tid.

Upprätthålla sjukvård

Vem gjorde vad, när, var och varför. Svara på det.

Alla utpressningstrojaner eller körning av skadlig kod beror på omotiverat missbruk och eskalering av privilegierade privilegier.

När det gäller kryptering av operativ infrastruktur och tillhörande eliminering av sjukhusinformationssystem eller andra kritiska tillgångar, såsom .B PACS eller RIS, är en fullständig dokumentation av all verksamhet och möjligheten till rekonstruktion avgörande för överlevnad.

Både livedata om vem som för närvarande finns i systemet och historisk information (vem som har gjort vad i det interna nätverket var och när) utgör den väsentliga grunden för bearbetning i händelse av en cyberattack.

I en nödsituation tar du bort alla användare från infrastrukturen utan undantag vid push-överföringen av ett huvud eller startar rotorsaksanalys baserat på registrerade användaraktiviteter med unika användar-ID:n, överförda data under specifika tidsperioder eller definierade händelseloggar.

VISULOX Remote Support erbjuder en central och fullständig dokumentation av alla aktiviteter av (externa) anställda, tjänsteleverantörer eller tredje part. Högsta prioritet är att eliminera fel, dessutom ger denna tillförlitliga information också en grund för att klargöra skuldfrågan och aktivt undvika fel i framtiden.

Fordon och tillverkning

N

Logiska säkerhetszoner där produktioner skyddar och dokumenterar

N

Säkert utforma och dokumentera åtkomst till tillgångar inom FoU-områden

N

Tjänsteleverantörskontroll och fullständig dokumentation av aktiviteter

VISULOX stöder skyddet av kritiska tillgångar och åtkomstkontroll inom digitala ekosystem hos OEM-tillverkare och leverantörer.

OEM-tillverkare och fordonsleverantörer står inför utmaningen att företagshemligheter måste stå emot konkurrenstryck och tekniska framsteg måste upprätthållas. Tillgång till och överföring av känsliga uppgifter av interna och externa anställda eller tredje part kräver fullständig dokumentation för att skydda dem.

Efterlevnad och myndighetskrav

Fordonsindustrin genomgår en omvandling till ett helt digitaliserat, nätverksanslutet ekosystem.  Fordon och IOT-enheter kommer att vara nätverksanslutna med varandra - trafikljus, parkeringsplatser, fordon och liknande kommer att kommunicera med varandra.

Dessa nya tekniker kan förbättra säkerheten, komforten och till och med miljövänligheten. Förutsättningen för detta är dock att vi människor kan lita på detta smarta, dynamiska ekosystem. För fordonsindustrin innebär det bland annat att leveranskedjorna mellan tillverkare och leverantörer måste fungera friktionsfritt.

VISULOX är utformad för att uppfylla stora delar av kraven på regelefterlevnad, alltid i enlighet med de senaste standarderna. Fokus ligger på ren klientseparation och kontrollerad åtkomst till tillgångar som är värda att skydda, eftersom identitets- och åtkomsthantering är grunden för cybersäkerhet.

Kontakta oss för en fullständig och detaljerad kartläggning av alla enskilda mått på relevanta branschstandarder som VISULOX stöder och uppfyller.

 

 

 

 

Fjärrsupport och underhåll av produktionsutrustning

Säker fjärrsupport och underhåll är grunden för maximal effektivitet och anläggningstillgänglighet i nätverksproduktion. Prioritet ges till stark autentisering, entydig identifiering av användaren, lägsta möjliga antal auktoriseringar och fullständig dokumentation av aktiviteterna.

VISULOX möjliggör all åtkomst för interna och externa medarbetare till varje produktionsanläggning som är tillgänglig via TCP/IP under hela produktionen, säkert, dokumenterat och enligt individuellt definierade standarder.

Dedikerad applikationsdelning i kombination med obligatoriskt utlämnande av data som kommer in i nätverket från utsidan av tredje part minskar risknivån avsevärt.

Testdata och liveinformation kan överföras exakt och vid behov visuellt dokumenteras till styrsystem för produktionsmaskiner. 

VISULOX fungerar som en portal för nätverksanslutna tjänsteleverantörer i systemet för all användaråtkomst och filöverföring som kräver uppmärksamhet och skydd under informationssäkerheten.

Energi och verktyg

N

Kontrollerad och dokumenterad åtkomst till SCADA-system och industriella kärnkomponenter

N

Automatiserad dokumentation av aktiviteter i kritiska nätverkssegment

N

Eliminering av funktionskonton och anonyma användare

telekommunikation

N

Distribuera uppdateringar och kritiska korrigeringar på ett kontrollerat och dokumenterat sätt

N

Släpp och dra tillbaka ansökningar efter behov

N

Effektivt samarbete mellan interna administratörer och externa tjänsteleverantörer

Cookie-samtycke med riktig cookie-banner