Så här skyddar du data från utflöde

1. Klassificering av information

Klassificeringen av information är en viktig uppgift inom informationssäkerheten. Klassificeringen bestämmer vilken information som är nödvändig för driften av en organisation och vilken som inte är det. Det avgör också hur känslig informationen är och vilka skyddsåtgärder som måste vidtas för att förhindra dataläckage. Klassificeringen av information är en väsentlig del av informationssäkerhetshanteringen.

1.1 Vilka typer av information finns det?
Den klassiska uppdelningen av information i strukturerad och ostrukturerad data är inte tillräcklig inom informationssäkerhet. Strukturerade data definieras och lagras i ett förutsägbart format, till exempel en relationsdatabas. Ostrukturerade data, å andra sidan, lagras inte i ett förutsägbart format och är därför svårare att bearbeta. I informationssäkerhet är information i grunden ytterligare indelad i:

– Offentlig information: Denna typ av information är allmänt tillgänglig och kan därför lätt spridas. Exempel på offentlig information är tidningsartiklar eller nyheter på tv.

– Känslig information: Denna typ av information är inte allmänt tillgänglig och därför särskilt skyddsvärd. Exempel på känslig information är företagshemligheter eller personuppgifter.

Dessutom finns det nu många standarder och bästa praxis som hanterar den kompatibla klassificeringen av information med avseende på integritet, tillgänglighet och konfidentialitet.

1.2 Varför är klassificeringen av information så viktig?
Klassificeringen av information är viktig eftersom den är grunden för en effektiv hantering av informationssäkerhet. Endast om behovet av skydd av informationen har fastställts kan lämpliga skyddsåtgärder vidtas. Dessutom kan klassificeringen användas för att avgöra om det är vettigt att vidarebefordra informationen till tredje part alls.

2. Behov av skydd och syfte

De flesta företag har stora mängder känslig data som kräver skydd. Dessa uppgifter beskrivs som känsliga eller skyddsvärda i dataskyddshänseende. Som regel är behandlingen av dessa känsliga uppgifter endast tillåten i enlighet med vissa lagstadgade skyddsbestämmelser. Känsliga uppgifter är därför särskilt skyddade personuppgifter, vars missbruk kan orsaka betydande skada för den berörda personen.

3. Behörigheter för dataöverföring tilldelad dedikerad

Informationsklassificering används för att skydda mot dataläckage. Informationen är indelad i olika kategorier, som var och en innehåller vissa åtkomst- och användningsrättigheter. Detta säkerställer att endast behöriga personer kan komma åt och använda konfidentiell information. En väsentlig del av informationsklassificeringen är beviljandet av privilegier. Dessa tillåter användare att komma åt och använda skyddade resurser. Privilegierna tilldelas dedikerat, dvs. varje användare har exakt de privilegier han behöver för sin verksamhet. Detta säkerställer att ingen användare har fler behörigheter än nödvändigt. Den dedikerade tilldelningen av privilegier begränsar också dataöverföringen . Detta innebär att endast de personer som faktiskt är behöriga kan komma åt och använda konfidentiell information. Detta förhindrar obehöriga från att komma åt och eventuellt vidarebefordra känsliga uppgifter.

4. Åtgärder för skydd av personuppgifter

Förutom en informationsklassificering är det också lämpligt att vidta ytterligare åtgärder för dataskydd. Dessa inkluderar: -Regleringen av tillgång till känslig information. Endast behöriga personer bör ha tillgång till denna information. -En regelbunden översyn av säkerhetsanordningarna. -Ett förbud mot externa hårddiskar och USB-enheter. -En begränsning av åtkomsten till vissa datorer och nätverk. -Kryptering av viktiga data.

5. Ansvar för dataskydd

Dataskydd är en viktig fråga som måste åtgärdas. Informationsklassificering är ett sätt att kontrollera dataflödet och förhindra att känslig information når fel personer. Ansvaret för dataskydd ligger hos varje individ. Alla måste vara medvetna om vilken information de vidarebefordrar och till vem. Kom alltid ihåg: Konfidentiell information ska endast delas med personer som har behörighet att ta emot den.

6. PAM för kontrollerat datautbyte

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) har varit i kraft sedan maj 2018. Reglerna för skydd av personuppgifter blir allt strängare internationella och företagen måste anpassa sig till den nya situationen. En viktig aspekt är kontrollen av datautbyte med externa tjänsteleverantörer och partners. Det är här PAM kommer in: PAM står för Privileged Access Management och erbjuder ett sätt att kontrollera och reglera utbytet av känslig information. Syftet är att begränsa åtkomsten till vissa datamängder eller funktioner på ett sådant sätt att endast behöriga personer har tillgång – och endast när det är absolut nödvändigt.

Hanteringen av affärsprocesser kräver vanligtvis samarbete mellan olika IT-system. Ofta är även externa system som leverantörs- eller kundsystem inblandade. Det händer ofta att data överförs till externa organ – till exempel för att göra beställningar eller för att överföra fakturadata. Detta datautbyte medför dock en säkerhetsrisk: om uppgifterna inte är ordentligt skyddade kan de hamna i fel händer och missbrukas. Med VISULOX har du kontroll över informationsutbytet mellan dina IT-system och de externa systemen. Programvaran identifierar automatiskt alla informationsflöden i din IT-infrastruktur och klassificerar dem efter risknivå. Detta gör att du snabbt kan se vilka floder som är särskilt känsliga och vilka åtgärder som måste vidtas för att förhindra missbruk.

VISULOX dataöverföringskontroll

Vår lösning ger organisationer möjlighet att hantera, dokumentera och ha hela dataöverföringen, oavsett om det är inom kontorets IT eller under utrullningen av patchar i OT-området, i sina egna händer hela tiden. På grundval av enskilda uppsättningar regler är överföringen av filer och information holistiskt föremål för kraven på informationssäkerhet.

Det är möjligt att släppa filöverföringar endast dedikerat, att binda dem till klassificeringen av den enskilda filen eller att begränsa dem till vissa grupper av människor och perioder. Dessutom får organisationen en ständigt tillgänglig översikt över all överförd data via live cokcpit eller retrospektivt via skuggkopior och genererade granskningsspår.

visulox-dataöverföring-kontroll

Check Du kan överföra data och information mellan SJÄLVA IT-systemen och mellan IT- och OT-system

Styra Du kan utbyta data centralt i enlighet med organisatoriska eller individuella regler och krav

Besluta Du har egenskaper som data måste uppfylla för att få överföras

Mottaga Granskningssäkra skuggkopior av alla rörliga data för dokumentationsändamål och rotorsaksanalys

Vi har ännu fler ämnen som vi gillar att skriva om.

Cookie-samtycke med riktig cookie-banner