Privileged Access Management: En viktig byggsten för säkerheten för kritisk infrastruktur

1. Privileged Access Management – vad är det?

VISULOX-privileged-access-management
VISULOX Hantering av privilegierad åtkomst

Privileged Access Management är en metod för att skydda system och nätverk där endast behöriga användare kan komma åt känslig information och system. Detta koncept bygger på principen om "privilegiehantering", där behörigheter för åtkomst till specifika system eller resurser tilldelas baserat på användarnas roller och rättigheter. Privileged Access Management innehåller följande aspekter: * Identitets- och åtkomsthantering: Säkerställer att endast behöriga användare kan komma åt de skyddade systemen och informationen. Detta inkluderar åtgärder som autentisering, auktorisering och granskning. * Privilegiesäkerhet: Denna aspekt handlar om att säkra behörigheter som krävs för att komma åt skyddade system. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att kontrollera åtkomst till administrativa konton och hantera lösenord och autentiseringsinformation. * Övervakning och kontroll: För att säkerställa att privilegierna används på ett ansvarsfullt sätt måste lämpliga övervaknings- och kontrollmekanismer införas. Detta inkluderar bland annat granskningsfunktioner och möjligheten att begränsa åtkomsten till skyddade system i tid eller rum.

2. Varför är Privileged Access Management viktigt?

En fullständig Privileged Access Management (PAM) är grunden för en framgångsrik cybersäkerhetsstrategi. PAM skyddar företagsdata genom att kontrollera och kontrollera åtkomsten till system, nätverk och databaser. Utan PAM är organisationer sårbara för cyberattacker, datamanipulation och datastöld. En fullständig Privileged Access Management (PAM) är grunden för en framgångsrik cybersäkerhetsstrategi. PAM skyddar företagsdata genom att kontrollera och kontrollera åtkomsten till system, nätverk och databaser. Utan PAM är organisationer sårbara för cyberattacker, datamanipulation och datastöld. Att hantera privilegierad åtkomst är en utmaning för alla företag.

Det första du behöver veta är vem i ditt företag som har privilegierad åtkomst. Detta inkluderar anställda, externa konsulter, partners och leverantörer. De måste alla autentiseras och auktoriseras innan de kan komma åt system och data. Det är också viktigt att veta vilka behörigheter dessa användare har. Har de rätt att ändra vissa system eller uppgifter? Eller bara visa? Ett annat steg i upprättandet av ett PAM-system är att fastställa regler för åtkomst till system och data. Dessa regler bör utformas på ett sådant sätt att endast behöriga användare kan få tillgång till de system och data som krävs. Reglerna bör också vara lämpliga för att säkerställa att inga onödiga behörigheter beviljas. Det finns olika tekniker som kan användas för att styra och kontrollera åtkomst till system och data. Dessa omfattar lösningar för identitets- och åtkomsthantering (IAM), lösningar för enkel inloggning (SSO) och PAM-lösningar (Privileged Access Management).

Var och en av dessa tekniker har sina fördelar och nackdelar. Innan du bestämmer dig för en specifik lösning bör du noga överväga vilken lösning som bäst passar dina infrastruktur- och säkerhetskrav. PAM är en viktig del av en effektiv cybersäkerhetsstrategi. Med PAM kan ett företag bättre skydda sin IT-infrastruktur och samtidigt möjliggöra produktiv resursanvändning. En fullständig Privileged Access Management (PAM) är grunden för en framgångsrik cybersäkerhetsstrategi. PAM skyddar företagsdata genom att kontrollera och kontrollera åtkomsten till system, nätverk och databaser. Utan PAM är organisationer sårbara för cyberattacker, datamanipulation och datastöld. En fullständig Privileged Access Management (PAM) är grunden för en framgångsrik cybersäkerhetsstrategi.

PAM skyddar företagsdata genom att kontrollera och kontrollera åtkomsten till system, nätverk och databaser. Utan PAM är organisationer sårbara för cyberattacker, datamanipulation och datastöld.

PAM skyddar företagsdata genom att kontrollera och kontrollera åtkomsten till system, nätverk och databaser. Utan PAM är organisationer sårbara för cyberattacker, datamanipulation och datastöld. Att hantera privilegierad åtkomst är en utmaning för alla företag. Det första du behöver veta är vem i ditt företag som har privilegierad åtkomst. Detta inkluderar anställda, externa konsulter, partners och leverantörer. De måste alla autentiseras och auktoriseras innan de kan komma åt system och data. Det är också viktigt att veta vilka behörigheter dessa användare har. Har de rätt att ändra vissa system eller uppgifter? Eller bara visa? Ett annat steg i upprättandet av ett PAM-system är att fastställa regler för åtkomst till system och data. Dessa regler bör utformas på ett sådant sätt att endast behöriga användare kan få tillgång till de system och data som krävs. Reglerna bör också vara lämpliga för att säkerställa att inga onödiga behörigheter beviljas. Det finns olika tekniker som kan användas för att styra och kontrollera åtkomst till system och data. Dessa omfattar lösningar för identitets- och åtkomsthantering (IAM), lösningar för enkel inloggning (SSO) och PAM-lösningar (Privileged Access Management). Var och en av dessa tekniker har sina fördelar och nackdelar. Innan du bestämmer dig för en specifik lösning bör du noga överväga vilken lösning som bäst passar dina infrastruktur- och säkerhetskrav. PAM är en viktig del av en effektiv cybersäkerhetsstrategi. Med PAM kan ett företag bättre skydda sin IT-infrastruktur och samtidigt möjliggöra produktiv resursanvändning.

3. Hur implementerar jag Privileged Access Management?

PAM är en komplex fråga, och det finns inget enda sätt att genomföra den. Byte till PAM kräver vanligtvis en grundlig planerings- och genomförandeprocess, vilket måste göras noggrant. I den här artikeln presenteras några allmänna riktlinjer och tips för att framgångsrikt implementera PAM. Ett av de första stegen i implementeringen av PAM är att identifiera de system och komponenter som du vill konfigurera PAM för. Detta kan vara utmanande eftersom många organisationer har en mängd olika system och komponenter som kanske inte alla kan migreras samtidigt. Det är dock viktigt att utveckla en realistisk plan som möjliggör övergången till PAM i flera faser. Ett annat viktigt steg i implementeringen av PAM är att ställa in åtkomstbehörigheter för olika grupper av användare. Dessa åtkomstbehörigheter bör granskas noggrant och vid behov justeras för att säkerställa att endast behöriga användare kan komma åt skyddade system och data.

Implementeringen av PAM kräver också konfiguration av lämpliga säkerhetskomponenter. Detta kan vara utmanande eftersom olika säkerhetskomponenter har olika konfigurationskrav. Det är dock viktigt att se till att alla nödvändiga säkerhetskomponenter är korrekt konfigurerade innan PAM implementeras. Slutligen måste det också säkerställas att alla användare har de kunskaper och färdigheter som krävs för att använda PAM effektivt. Detta innebär vanligtvis utbildning av alla berörda användare i grunderna i PAM samt i de specifika funktionerna och möjligheterna för respektive system eller nätverk.

4. IT-säkerhetslagen 2.0 – KRITIS i Tyskland

IT Security Act 2.0 (IT-SiG 2.0) är en lag som reglerar säkerheten för kritisk infrastruktur i Tyskland. Den trädde i kraft den 1 juli 2016 och ersätter lagen om informationssäkerhet inom informationsteknik (IT-SiG). IT-SiG 2.0 stärker cybersäkerheten i Tyskland genom att skapa en ny rätt till informationsmässigt självbestämmande som reglerar skyddet av personuppgifter. Dessutom kommer ett cybersäkerhetsråd att inrättas för att ge råd till den federala regeringen om genomförandet av IT-SiG 2.0. Några av de viktigaste förändringarna i IT-SiG 2.0 jämfört med IT-SiG är: · Den nya rätten till informationsmässigt självbestämmande: Denna rätt är avsedd att reglera skyddet av personuppgifter och säkerställa att användarna kan hantera sina uppgifter på ett självbestämt sätt. · Inrättandet av ett cybersäkerhetsråd: Detta råd är avsett att ge råd till den federala regeringen om genomförandet av IT-SiG 2.0 och att säkerställa att cybersäkerheten i Tyskland förbättras ytterligare. · Utvidgningen av behörigheten för Federal Office for Information Security (BSI): BSI ansvarar nu för alla frågor om cybersäkerhet, inklusive skyddet av kritisk infrastruktur (KRITIS).

4. Slutsats: Privileged Access Management är en oumbärlig byggsten för säkerheten för kritisk infrastruktur

De federala myndigheterna för driftsäkerhet och informationssäkerhet kräver inrättandet av ett privilegierat åtkomsthanteringssystem. Utan att uttryckligen namnge dessa som krav kräver de branschspecifika säkerhetsstandarderna (B3S) fullständig dokumentation av privilegierad åtkomst till tillgångar som är värda att skydda. PAM är en viktig del av en komplett cybersäkerhetsstrategi. Det ger säker åtkomst till system och data som är kritiska för en organisations verksamhet eller välbefinnande. Att inrätta en PAM är särskilt viktigt eftersom det blir allt viktigare att kontrollera åtkomsten till känslig information och system i tider av ökande cyberhot. Genom att inrätta en PAM kan det säkerställas att endast behöriga personer kan komma åt denna information och dessa system. En PAM innehåller vanligtvis följande komponenter: – Identitets- och åtkomsthantering: Omfattande kontroll över användarnas identiteter och behörigheter för att komma åt system och data. - Privilegierad åtkomstkontroll: Kontroll över vem som har privilegierad åtkomst till system och data. Detta inkluderar administrativa funktioner som att skapa och ta bort användarkonton och ändra behörigheter. – Övervakning och rapportering: Omfattande övervakning av systemet samt regelbundna rapporteringsfunktioner för att säkerställa att alla aktiviteter i systemet dokumenteras korrekt.

Vi har ännu fler ämnen som vi gillar att skriva om.

Så här skyddar du data från utflöde

Så här skyddar du data från utflöde

Vill du själv styra överföringen av data och information mellan IT-system? Med VISULOX enligt informationsklassificeringar för att skydda mot dataläckage.

Cookie-samtycke med riktig cookie-banner